Теория

Съществуват множество подходи и методики в имуноперапията

Доц. д-р Вл. Манев е автор на оригинална интегрална теория, в която се обобщават и подреждат известни и доказани имунопатогенетични механизми на изплъзване на злокачествената клетка от имунологичен надзор. В теорията се установяват и доказват за първи път общности и зависимости в механизмите както на блокиране на имунокомпетентните клетки отговорни за имунологичния надзор върху злокачествено мутиралите клетки, така и участието на същите механизми в самозащитата на злокачествената клетка от клетките на имунната система. На основата на установената общност и зависимост в имунопатогенетичните механизми се предлагат за първи път и формулират принципи в имунопатогенетичната терапия и се предлагат принципите за единна имунопатогенетична доктрина в терапията на солидните злокачествени тумори.

Подробности

Имунопатогенетичинте механизми за изплъзване на злокачествената клетка от имунологичен надзор, съгласно публикуваната оригинална теория.

АНОНС ЗА ПРЕДСТОЯЩО СЕНЗАЦИОННО НАУЧНО СЪОБЩЕНИЕ

ЗА ІІІ-и НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС НА ОПЛ гр.Пловдив 11-14.11.2010г хотел „НОВОТЕЛ ПЛОВДИВ „ГОЛЯМА ЗАЛА „ПЛОВДИВ „ 12.11.-2010Г 16,45 часа Концепция за някои имунопатогенетични механизми на блокиране на противотуморния имунитетДоц.В.Манев Председател на програмен консултативен съвет по имунопрофилактика и имунобиологична терапия на рака към здравна фондация „Контрол на придобитите имунни дефицити свързани с промни в околната среда „

/ПОДГОТВЕН Е ОТДЕЛЕН АДАПТИРАН ТЕКСТ ЗА НЕСПЕЦИАЛИСТИ,ГОСТИ , МЕДИИ и други ,които имат интерес към концепцията/

НАШЕТО ПОСЛАНИЕ И ПРИЗИВ

КЪМ ВСИЧКИ КОЛЕГИ ЛЕКАРИ , БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ И ГРАЖДАНИТЕ ОТ СТРАНИТЕ ЧЛЕНКИ НА ЕС ДА СЕ ПОПУЛЯРИЗИРА И УЧАСТВА В ЕВРОПЕЙСКАТА ПОДПИСКА ЗА ВНАСЯНЕ В ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

Уважаеми колеги,сънародници и граждани на ЕС,

Убедени сме ,че ръководството на Асоциацията на ОПЛ и самите ОПЛ в цялата страна И ОТГОВОРНИТЕ ЗА ЗДРАВЕТО СИ СЪНАРОДНИЦИ ще подкрепят инициативата ни за съберане на 1000 000 подписа в рамките а ЕС като популяризират сред своите пациенти ,близки ,приятери и познати ОБЩАТА КАУЗА. Молим колеги,ИНФОРМИРАЙТЕ пълнолетните пациенти,когато посещават своя общопрактикуващ лекар/ОПЛ/,молим популяризирайте Европейската подписка .Не се искат нито подпис ,не се иска ЕГН,не се иска адрес ,не се искат пари,а само отговорност за ближния и мисъл за себе си ,защото никой не знае кога и на коя страна на барикадата един ден може да се окаже .Не бива пасивно да чакаме да се разболеем и тогава да искаме наготово да бъдем лекувани с най-високитите технологии.Сега са нужни минимум усилия за да се признае подписката в Европармамента .Нека заедно се опитаме да дадем своя принос в борбата с рака чрез разкриване у нас на Европейски институт за имунобиологична терапия и профилактика на рака с Европейски пари и с участието на специалисти от всички 27 страни членки на ЕС.-В противен случай България няма шанс и след 20 и повече години да се прилагат ,развиват и внасят високи технологии в областта на молекулярната и клетъчна медицина за борба с рака .Така губим всички и всеки един от нас може да остане без шанс.Нека заедно си дадем този шанс за нас и нашите близки. За повече информация на изписания сайт на фондацият и линк „ПОДПИСКА „WWW.IMMUNO-BG.ORG В ЛИНК „ТЕОРИЯ „МОЖЕ ДА СЕ ВИДЯТ ЦВЕТНИТЕ СХЕМИ ,КОИТО НАГЛЕДНО ПРЕДСТАВЯТ СЕНЗАЦИОННИЯ НАУЧЕН ФАКТ ЗА УСТАНОВЕНА ОБЩНОСТ В МЕХАНИЗМИТЕ НА БЛОКИРАНЕ НА ПРОТИВОТУМОРНИЯ ИМУНИТЕТ КАКТО И САМОЗАЩИТАТА НА ЗЛОКАЧЕСТВЕНАТА КЛЕТКА ОТ КЛЕТКИТЕ НА ИМУННАТА СИСТЕМА

ОБРЪЩЕНИЕ КЪМ ЧУЖДЕСТРАННИТЕ НАУЧНИ ФОНДОВЕ И ЧАСТНИЯ БИЗНЕС У НАС И В ЧУЖБИНА

АКО БИЗНЕСЪТ И /ИЛИ ЧУЖДЕСТРАННИТЕ НАУЧНИ ФОНДОВЕ ИНВЕСТИРАТ В РАЗКРИВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА СТРУКТУРА ЗА ИМУНОБИОЛОГИЧНА ТЕРАПИЯ И ПРОФИЛАКТИКА НА РАКА/Център,Институт,клиника / В БЪЛГАРИЯ ИМАТ ПОВЕЧЕ ШАНСОВЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ ЗАЩОТО ТУК Е РАЗРАБОТЕНА ЗА ПЪРВИ ПЪТ В СВЕТА АРГУМЕНТИРАНА ЦЯЛОСТНА КОНЦЕПЦИЯ ПО ПРОБЛЕМА .ПО СЪЩЕСТВО Е НАУЧНО ДОКАЗАНА ОРИГИНАЛНА ТЕОРИЯ ПО МЕХАНИЗМИТЕ НА БЛОКИРАНЕ НА ПРОТИВОТУМОРНИЯ ИМУНИТЕТ.РЕГИСТРИРАНИЯТ ОТ НАС ПРИОРИТЕТ ПОЗВОЛЯВА ДА СЕ РАЗРАБОТЯТ,АПРОБИРАТ И ВНЕДРЯТ В ПРАКТИКАТА СРЕДСТВА И КОМПЛЕКСНИ МЕТОДОЛОГИЧНИ ПОДХОДИ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ПО ДОКАЗАНИТЕ МЕХАНИЗМИ . ИЗВЪРШЕНИТЕ ПРОУЧВАНИЯ И ОТКРИТИЯ ЧРЕЗ РАЗРАБОТЕНИЯ ЛАБОРАТОРЕН МОДЕЛ НА МИКРООКОЛНА СРЕДА ОКОЛО ЗЛОКАЧЕСТВЕНИЯ ТУМОР.ТОЙ ПОЗВОЛЯВА ИЗСЛЕДВАНЕ МЕХАНИЗМИТЕ НА БЛОКИРАНЕ НА ПРОТИВОТУМОРНАТА ЗАЩИТА В ДИНАМИКА.ОТКРИВАТ СЕ НОВИ ,РЕВОЛЮЦИОННИ И НЕИЗПОЛЗВАНИ ДОСЕГА ВЪЗМОЖНОСТИ В ИМУНОБИОЛОГИЧНАТА БОРБА С РАКА В ИНТЕГРАЦИЯ С КОНВЕНЦИОНАЛНАТА ТЕРАПИЯ.

От ръководството на програмния консултативен съвет по имунопрофилактика и имунобиологична терапия на рака


ІІІ-и КОНГРЕС НА ОПЛ гр.Пловдив 11-14.11.2010г хотел „Новотел Пловдив „ ГОЛЯМА ЗАЛА „ПЛОВДИВ „ 12.11.2010/петък / , 16,45 часа

Концепция за някои имунопатогенетични механизми на блокиране на противотуморния имунитет „

Доц.В.Манев Председател на програмен консултативен съвет по имунопрофилактика и имунобиологична терапия на рака към здравна фондация „Контрол на придобитите имунни дефицити свързани с промни в околната среда „

/АДАПТИРАН ТЕКСТ ЗА НЕСПЕЦИАЛИСТИ,ГОСТИ , МЕДИИ и други ,които биха проявили интерес към концепцията /

Уважаеми колеги и гости,

Темата на настоящата публикация „Концепция за някои имунопатогенетични механизми на блокиране на противотуморния имунитет „е в тясно специализирана област на медицината и фундаменталната имунология Отнася се до някои съвременни проблеми от разрешаването, на които зависи ускоряване възможностите за приложение на биологичната терапия на злокачествените новообразувания .

Имунологичните методи ,подходи и средства са естествения, биологичен път за терапия на рака. Имунобиологичните походи на терапия на рака не се противопоставят на конвенционалната химио и лъчетерапия терапия ,но са най-близкото бъдеще в съчетание с конвенционалната терапия на рака.В тази връзка ми позволете да Ви въведа с няколко изречения в проблема и какъв е нашия принос в тази посока.

Имунобиологичното направление в терапията на злокачествените новообразувания е стратегическо направление в съвременната молекулярна и клетъчна медицина поради обективния факт ,че във филогенезата при развитието на бозайниците и човека основното предназначение на имунната система е да осъществява ефективен контрол върху мутиралите клетки респ. да отстранява всички молекули и клетки ,които не отговарят на генетичния код в това число и злокачествените клетки

Отдавна е доказано ,че една имунокомпетентната клетка със цитолитична активност убива 1 /една/ракова клетка в почти 100 % ефективност , но само при ин витро /лабораторни условия /условия .За сега при ин виво условия успеваемостта на съществуващите методи и средства като: противотуморни ваксини ,цитокини,лимфокини, ЛАК клетки и други . за стимулация на имунната система остават в рамките на неудовлетворяващи практиката 15-20% ефективност .Само в редки единични случаи може да се наблюдава ефективност над 50-85%.Тази манифестна дисоциация в получаваните резултати в експерименталнии клинични условия показва основно две неща , а именно:

1. Стратегическият път е да се работи в посоката да се разкрият водещите механизми на туморно индуцираното блокиране на противотуморния имунитет . Да се установят основните механизми на блокиране на противотуморния имунитет .Тогава могат да се разработят подходящите средства и методи за преодоляване на тези блокиращи механизми и се постигне висока ефективност на ваксините и другите средства и методи.Преди това всеки опит да се изпозват биологичните средства за стимулация на имунната система би означавало приблизително и образно казано да се пришпорва “спънат кон “ или почти безрезултатно . Постигане на ефективно деблокиране на противотуморния имунитет би намалил многократвно риска от вторични рецидиви на тумора и от метастазирането на злокачествените клетки .

2.Най-актуалният въпрос в имунологията на туморите е преодоляване на феномена на изплъзване или “ескейпа “на туморние клетки от имунната система .

За постигане ефективност в биологичната терапия на рака водещият проблем в преодоляване феномена на „ескейпа” е да се проучат водещите процеси ,които се развиват на клетъчно и молекулярно ниво в микрооколната среда около злокачествения тумор.Те биха били решаващи поради това ,че именно в микрооколната среда около тумора протичат сложни молекуларни и клетъчни процеси различни от тези в организма като цяло ,които водят до блокиране клетките на имунната система отговорни за противотуморната защита .

Настоящата “Концепция за някои мунопатогенетични механизми на блоиране на противотуморния имунитет „е посветена да осветли някои аспекти точно в тази най-тясна област на имунологията на туморите По същество тя представлява научно доказана теория ,като всеки отделен фрагмент,етап или стъпало от концепцията поотделно са потвърдени вече и от други автори.Наша основна задача бе да обобщим някои от натрупаните познания и ги свържем в една единна научно доказана концепция.Това постигнахме на основата както на собствени проучваиия така и на основата на ползването на научната информация през последните 20-30 години в няколко основни и междинни области и специалности.Настоящата публикация отразява резултати и от извършени наши собствени проучвания по механизмите на блокиране на противотуморния имунитет като ги съчетава в логическа последователност и биологично единство в един аргументиран и взаимно свързан комплекс.Тези резултати са еднопосочни с резултати получени и от други автори ,но само в отделните етапи и фрагменти .Като цяло цялостна и единна концепция в тази област досега няма и именно и в това се състои нашия оригинален принос .

Установихе и доказахме три механизма на блокиране и един възможен механизъм на деблокира на механизмите на противотуморния имунитет .Всяко едно от отделните проучвани възпроизвежда при витро/лабораторни условия/ и е лабораторен модел за някои събития и процеси случващи се в микрооколната среда около злокачествения тумор .Тези процеси се оказват водещи и с решаващо въздействие върху клетите на противотуморния имунитет,а именно :

1.Доказахме за първи път ,че карциноембрионалния антиген/СЕА/ експресиран и отделян от най-разпространения злокачествен тумор каквито са карциномите е ключова молекула в блокиране на СD2 /Е-рецептора/,който от своя страна е основен елемент от ТКР на Т-лимфоцитите .Той е отговорен за противотуморния имунитет .Като резултат настъпва инхибиране , супресиране или блокиране регулаторната функция на Т-лимфоцитите при болни с карциноми с различна локализация и стадий на тумора.

2. Окрихме и доказахме ин витро за първи път на разработения от нас/ин витро /модел ,че явлението на инхибиране на CD2 /E-рецетора на Т-лимфоцитите при карциномно болни е реверзибилно.Откритието е важно за практиката защото означава ,че блокираната Т-клетъчна функция при болни с карциноми може да се възстанови при създаване на определени ин витро условия и начин на въздействие по определена разработена от нас методика .

3.Открихме явление на скрит,неизвестен за науката и практиката досега неманифестиран при стандартни лабораторни изследвания дефект на CD2 /E-рецептора / на Т-лимфоцитите при карциномно болни.Доказахме статистически достоверно повишена лабилност или “ронливост “ на този важен за функцията на Т-клетките рецептор .При определено въздействие ин витро условия доказахме на лаборатория модел ,че този феномен корелира статистически достоверно с активността на болетния процес и може да служи като критерий не само за активността на процеса ,но и за предварителен и динамичен контрол за ефективността на терапията.Това явление е съставна част от същия лабораторен модел на промени в микрооколната среда непосредствено около тумора .Установеният от нас феномен ин витро е още един подход за проучване и повлияване регулаторната функция на Т-лимфоцитите при карциномно болни.

4.Доказахме за първи път чрез лаборатория модел на микрооколната среда около тумора, явление на повишена имуноцитоадхеренция на автоложни тромбоцити върху лимфоцити при изследване ин витро на клетки на имунната система при същите болни с карциноми.На практика това означава ,че имунната клетка с цитолитичан активност ,чието предназначение е да убие раковата клетка не може да осъществи контакт с раковата клетка поради това ,че имунните клетки са покрити и плътно обвити с други клетки предимно тромбоцити ,които участват в каскадата на кръвосъсирването.

Уважаеми колеги и гости ,

Близо две десетилетия бяха нужни да се сравняват , анализират и подреждат изветните и доказани отделни научни факти за да се подреди пъзела в единен логично свързан комплекс .Бяха ползвани научни резултати в няколко основни медикобиологични и медицински специалности ,както и в още няколко гранични области : имунологията на туморите , на онкологията с клинична имунотерапия ,молекулярната биология и имунология, биохимия, хемостназиология,клинича лаборатория и други .

Позволете да Ви запозная с изводите и заключението от проведените от нас собствени лабораторин изследвания ,анализи ,обобщения .За повече подробности и детаийли всеки може да се запознае в публикуваната статия в сборник резюмета и доклади на Конгреса .

Изводи и заключение:

В научно доказаната концепция разработена при изследване на пациенти с различна локализация на злокачествения процес,/карциноми /хронологично са представени установените от нас /ин витро/ взаимно свързани и доказани три механизма на блокиране на Т-лимфоцитите както следва:

1. Установихе ,че СЕА е ключова молекула за блокиране на Т-лифоцитите с възникване на тумор-индуциран имунен дефицит и блокиране на противотуморния имунитет в създадеиня от нас лабораторен модел на микрооколна среда околро тумора.

2.Доказахме обратимост на процеса /in vitro/ на блокиране на Т-лимфоцитите от СЕА , респ. устатновихме възможността за деблокиране под въздействие на някои нейоногенено повърхностно-активни вещества/ПАВ/с определена концентрация.

3.При изследване на различни групи бластомно болни доказахме неустойчивост (отцепване) на Е-рецептора (СD2), който е отговорен за функцията и диференцияцията на Т-лимфоцитите.Под въздействие на някои нейоногенни повърхностно активни вещества се изявява на рецепторно ниво друг скрит и неизвестен механизъм на блокиране функцията на Т-лимфоцитите при бластомно болни,вероятно в резултат на протеолитично отцепване на екстрацелуларна част от рецептора и/или в резултат и на повишена лабилност във фосфолипидния строеж на мембраната,свързана с болестния процес и се проявява под влияние на използваните ин витро ПАВ.

4.Доказахме имуноцитоадхеренция на автоложни тромбоцити върху лимфоцити при бластомно болни като още един възможен механизъм за блокиране функцията на мононуклеарните клетки в противотуморния имунитет в условиятята на лаобораторен модел на микрооколна среда около тумора .

5.Установихме за първи път общност в механизмите на тумор-индуцираното блокиране на Т-лимфоцитите и, че същият или сходен с имунопатогенетичния механизъм,който злокачествената клетка използва за защита от клетките на противотуморния имунитет (Схема 2).

6.Доказанитe от нас молекулярни и клетъчни механизми на тумор-индуцирана супресия са условие за развитие на имунологичен толеранс и клетъчна смърт на блокираните Т-лимфоцити,особено в микрооколната среда,непосредствено около злокачествения тумор.

7. Създаден е за първи път експериментален модел /ин витро / на микрооколната среда около злокачествения тумор и са описани за първи път в единен комплекс основните съпътстващи процеси и механизми създавани от самия злокачествен тумор в микрооколната среда,както и някои от специфичните въздействия върху клетките на имунната система ,които предпоставят блокиране на противотуморния имунитет.

8.Всички описани в оригиналната концепция механизми,както и взаимно обуславящите се и взаимно свързани етапи и стъпала са потвърдени поотделно и независимо един от друг и от други автори,но за първи път се подреждат и включват в единна научно обоснована концепция и научно доказана теория

9.В разработената научно доказана теория за първи път се представят и доказват отделните механизми във взаимно обуславящите се и взаимно свързани етапи и стъпала ,които механизми са общи,както при блокиране на клетките на противотуморния имунитет така и при самозащитата на злокачествената клетка от клетките на имунната система. `

10. Доказахе,че СЕА е ключов фактор,чрез който статира и каскадата на хемокоагулацията и развитието на хроничен тромбоемболизъм като една от водещите причини за летален изход при карциномно болните

11.Концепцията предлага експериментален модел на микрооколна среда ,която самият злокачествен тумор създава и позволява да се демонстрират някои специфични условия чрез описаните три механизма на блокиране на Т-клетъчния противотуморен имунитет.Те са важна съставан част от основните механизми на туморноиндуцирано блокиране на противотуморния имунитет.

Научно доказаната концепция на основата на разработения от нас лабораторен модел на условията и факторите възникващи в микрооколната среда около тумора е предпоставка за да се премине към разрабоване на средства и методи за ефективно противодействие на патогенетичните механизми с последващо разработване на единна имунопатогенетична терапетична доктрина.Тя би била приложима при сегашното състояние и ниво на развитие на медицинската наука, медицинска техника и фармакология,но само при наличие на специализирана структура.

Заключение:.Установените от нас патогенетични механизми,които участват в блокирането на противотуморната защита би позволило да се ускорят многократно проучванията за постигане ефективно противодействие на злокачествения процеси.Разкриват се революционни ,нови и неизползвани досега възможности за противодействие и контрол върху някои от водещите имунопатогенетични механизми на блокиране на противотуморния имунитет .

НАШЕТО ПОСЛАНИЕ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В КОНГРЕСА

Уважаеми колеги , уважаеми сънародници и граждани на ЕС

.Нужна е интеграция на усилията на учените в рамките на Европеийското семейство за поставяне на началото и разкриване на специализирана научно-приложна клинична структура от принципно нов тип . Такава интеграция все още никъде не е постигната .

По света в тази изключително важна област продължава да се работи“НА ПАРЧЕ” . Работи се най-често по някаква тема в тясно специализирани колективи било по противотуморни ваксини и ваксинотерапия на рака ,или генетични аспекти ,или цитокинова терапия или клетъчна терапия ,но поотделно „на парче „

Назряла е необходимостта от интегриране усилията за борба с рака. .Наскоро на 26.07.2009г Европарламента гласува решение за обединяване усилията на държавите членки на ЕС за борба с рака.На този етап се финансира обединяването в някои медикобиологични области зцап борба с рака и на първо място генетиците в ЕС .За целта на 16.04.2010г им са отпуснати вече 21 милиона евро. Надяваме се да дадем своя принос за обединяване на имунолозите от страните членки на ЕС .

Предложили сме на Министерския съвет на Република България да се проведе Европейска научна олимпиада на специалисти в тази област от 27 страни членки на ЕС като една добра форма за начална ингеграция на учените в ЕС в областта на имунологията на туморите и биологичнат ерапия на рака . Предложихме през 2011 като София бъде домакин на такава Европейска олимпиада.

Представляваната от нас здравна фондация е инициатор и на Европейската подписка за събиране на 1000 000 подписа за внасяне в Европарламента за гласуване на целеви бюджет за разкриване на Европейски Институт за имунобиологична терапия и профилактика на рака с участието на специалисти от 27 страни членки на ЕС.За целта е нужно да се внесе в Европейския парламент Европейска подписка с 1000 000 подписа събраин от гражданите на Европейски държави членки на ЕС .Парламентът по собствени нормативи е задължен да вземе оптималното благоприятно решение респ.да се отпусне целеви бюджет за разкриване и самостоятелно функциониране на Европейски институт за имунобиологична терапия и профилактика на рака Повече подробности може да се прочетат на уеб страницата на фондацията “Контрол на придобитите имунни дефицити свързани с промени в околната среда “ www.immuno-bg.org .

Нашият призив и нашето послание към всички ОПЛ ,към всички сънародници и граждани на ЕС да участват активно в подписката и всеки да популяризира тази високохуманна инициатива където и колкото може повече. Едва ли има някой,който се нуждае от убеждаване ,че за икономиката на България и след 20 и повече години няма да има възможности да инвестира за разкриване и развитие у нас на специализирана структура в молекулярната и клетъчна медицина за борба с рака.За това призоваваме да се включим активно в подписката в подкрепа създаването на Европейски специализиран Институт за биологична терапия на рака в тази най-бързо развиваща се в целия свят област на медицинската наука и практика чрез сайта www.immuno-bg.org .

Доц.Д-рВ.Манев Председател на програмния специализиран съвет по имунотерапия и имунобиологична терапия на рака