ИНТЕРВЮ С доц. д-р Влади Манев във вестник “КЕШ”

- Г-н Манев, достатъч-
но ли се инвестира в ле-
чението на рака в Бълга-
рия?

- Лечението на всяко забо-
ляване, в това число и на
раковите заболявания, е
много скъпо. Така че не поз-
навам държава в света, в
която да има достатъчно
средства. Никога няма да
достигат средства. Но дори
в развитите демокрации
държавата не може да бъде
навсякъде, затова в тази
посока работи неправител-
ственият сектор. Дори в
най-развитите страни ка-
то САЩ има частни уни-
верситети, частни инсти-
тути, които се финанси-
рат от частни фондации и
благодарение на това се раз-
виват най-модерните тех-
нологии в терапията. Раз-
носките се поемат от фон-
дациите и частните инс-
титуции и една символична
част плаща пациентът. По
този начин на практика
стават достъпни последни-
те интелектуални пости-
жения. Държавата също
участва, но много често тя
е консуматор на интелек-
туалната собственост.
След като новите постиже-
ния се утвърдят в практи-
ката, след 10 години, чак
тогава тя инвестира на си-
гурно. Обществото ни
трябва да е наясно с опита
на развитите страни и ние
се опитваме да тръгнем по
техния път. За първи път
в България се възпроизвежда
опитът в развитието на
биологичната терапия на
най-тежките заболявания,
като се ползва примерът на
Германия и САЩ.
- Към кои пациенти е
насочена имунната про-
филактика на рака?

- Тя е насочена към всич-
ки клинично здрави хора, ко-
ито са с повишен риск от
развитие на имунни дефи-
цити. Това са хората, анга-
жирани във вредни произво-
дства, чиято специфика на
работата е свързана с мно-
го голям стрес и други вред-
ни фактори. Тези проблеми
се превръщат в глобални с
разпространението на еко-
логичните проблеми. Риско-
ви са не само химическите
производства. В рискова се
превръща и заобикалящата
ни среда. Контролът по от-
ношение на храните, възду-
ха, водите, средата, която
ни заобикаля, трябва да бъ-
де многократно завишен.
Това води до имунни дефи-
цити, повишен риск от зло-
качествени заболявания.

- Какви цели си поста-
вяте с основаването на
център за имунна про-
филактика и терапия
на рака?

- На първо място това е
подготовката на кадри, на
школа, която да прилага
модерни технологии от
най-развитите страни. Да
повишим ефективността
на конвенционалната тера-
пия чрез намаляване на рис-
ка от страничните ефек-
ти. Всички знаем, че химио-
и лъчетерапията смачкват
имунната система и по то-
зи начин след тях се увели-
чава ракът от развитите
на алергични и злокачестве-
ни автоимунни заболява-
ния. Терапията на имунна-
та система в съчетание с
конвенционалните химио- и
лъчетерапия покачва сили-
те на организма и към
страничните последствия.
Става въпрос за специ-
фична терапия на клетъчно
и молекулярно  moneygram site
 равнище  за
използване на естествени-
те защитни сили на орга-
низма. Те са в имунните
клетки, които трябва да
можем да обучим и да ги
вкараме в борба със самата
злокачествена клетка.
Ефективността на подобна
терапия е многократно по-
голяма. Ако при лаборатор-
ни условия една имунна
клетка убива една туморна,
то в клинични условия са
необходими 300 клетки сре-
щу една туморна. Има не-
що, което пречи причини-
телите на рака да бъдат
елиминирани. Проблемът е
същият, както с тран-
сплантациите.
Когато има необходимост
от нова функция, е важно за
високоспециализираната
дейност да се изгради звено.
Средствата от здравеопаз-
ването са функция на ико-
номиката. Със заделяните
за здравеопазване средства
е немислимо да се създаде
специализирана структура,
която да въвежда най-прог-
ресивните и ефективни
технологии. Няма друг на-
чин освен да се мобилизират
всички хора, които съзна-
ват важността на пробле-
ма. Никой не е застрахован
от развитието на злокаче-
ствено заболяване. Като се
има предвид, че във всяко
трето семейство има рако-
во болен, мисля, че ако се
обединим в създаването на
такъв център, в който да
бъдат концентрирани ин-
телектуалният потенциал
и участието на чуждест-
ранни фирми, това е въз-
можно. Немислимо е това
да се развие при сегашното
заплащане на лекарите. Ако
лекарят е ангажиран 7 часа
до леглото на болния, той
не може да работи още тол-
кова в научната дейност.
Тези специалисти трябва да
се заемат с висококвалифи-
цирана дейност - с нещо, ко-
ето е съчетание между
практика и наука и предпо-
лага много труд.

- Кой са най-високите
постижения на колеги-
те ви по света в имун-
ното лечението на ра-
ка?

- В момента в някои насо-
ки, по които се работи, има
случаипри имунна терапия
на рака, когато се постига
до 70 процента ефектив-
ност на лечението. Но има
и проблеми, които трябва
да бъдат проучени. Не може
да чакаме наготово другите
да ни внесат интелектуал-
на собственост. Ако чакаме
наготово да внасяме специ-
ализирани кадри, ще стиг-
нем до момент, в който ня-
ма да постигнем нищо, тъй
като финансово не можем
да си позволим тези специа-
листи. Затова трябва да ги
създадем тук на място, но
въвеждайки задължително
постиженията по света и
създавайки условия за селек-
ция на кадрите. В науката
няма малки и големи народи,
а ние имаме интелектуален
потенциал в тази област с
десет патентовани изобре-
тения.

ДЕСИСЛАВА ПОПОВ
desislava.popov@cash.bg

Comments are closed.