Доцент Д-р ВЛАДИ ВАСИЛЕВ МАНЕВ


Председател на програмен консултативен съвет по имунобиологична терапия и имунопрофилактика на рака към здравна фондация „Контрол на придобитите имунин дефицити свързани с промени в околната среда „

Доц. д-р Вл. Манев се е посветил повече от 35 години в областта на клиничната имунология и в частност имунология на туморите.Има признати 12 изобретения ,9 рационализации,”Златен медал” за интелектуална собственост от Международно Изложение
E-mail: v_manev@gbg.bg
www.consult.clinical-immunology.com/aboutus

Придобити образователни степени и дипломи

• 1970г. МА , София, Висше медицинско образование
• 1974-1977г. Индивиуален план за специализация по клинична имунология /първият индивидуален план по тази специалност у нас/
• 1986г. Призната специалност по “Имунология ”/Първата диплома за страната /
• 1987г. ВАК, Образователна и научна степен “Доктор”
• 1997г. ВАК СТ.Н.С. ІІ ст по имунология
• 1999г. ВАК Доцент по имунология, имунопатология и алергология
• 2001г. Диплома „Здравен мениджмънт „

Професионален опит

1970-1973г. Зам. н-к медицинска служба гр.Петрич – лекар
1974г. Асистент в Клиника остри отравяния при НИСПМ „Пирогов
1974-1977г. Индивидуален план за специализация по „Клинична имунология
1979г. Н-к отделение клинична имунология при ВВМИ ,София”
1981г. Н-к Лаборатория по клинична имунология при ВВМИ,София
1989г. Зам. н-к Център по клинична имунология при ВМА
1993г. Зам. н-к Централна клинична Лаборатория при ВМА
1995г. Н-к Научно-експериментална Лаборатория по имунология
2001г. Началник Център клинична имунология при ВМА.

Специализации и следдипломни квалификации

1. Удостоверение за следдипломна квалификация Изх.№2673/18.04.2003г по ЗДРАВЕН МЕНИДЖМЪНТ ЗА РЪКОВОДИТЕЛИ НА ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ /за 210 часа/ защитена с Дипломна работа.(
2. Сертификат за курс по английски език в ВВС Център 2003г
3. Удостоверение от БЛС за проведена форма на продължителна квалификация с кредитна оценка 19 точки .24-26.11.2005г
4. Удостоверение на СНМД/Съюз на научно-медицинските дружества в България за кредитна оценка за продължителна медицинска квалификация 6 кредита по епидемиология за 2004г
5. Удостоверение за 14 кредита за продължителна медицинска квалификация по имунология с Участие в ІІ-ри Национален конгрес по имунология с международно участие 2002г.
6. Удостоверение №5-31 за участие в проведен курс по “Флоуцитометрични микросферови методи в експериментална и клинична имунология от 27.05.2003г до 28.05.2003г в сътрудничество с ВД Германия.
7. Удостоверение за проведено обучение по флоуцитометрия в Лаборатория по клинична имунология на отделението по кръвопреливане и имуногенетика в периода 17.02. до 21.02.2003г. на МБАЛСМ “Пирогов” ЕАТ
8. Удостоверение за проведена следдипломна квалификация в Клиниката по Алергология и клинична имунология на Университетска Болница АЛЕКСАНДРОВСКА Изх.№49/22.04.2003г Относно:Особености в изработването на пробите за флоуцитометричен анализ,флоуцитометрично определяне на фагоцитоза,принципи на анализ с хематологични неоплазми и др.
9. Сертификат за проведено обучение в EUROPEAN SCHOOL OF ONCOLOGY Has attended the course “BREAST CANCER AND MELANOMA 22-24-2004
10. Удостоверение за продължителна квалификация на тема: Фармакология и токсикология с кредитна оценка 31. точки
11. Удостоверение за проведена форма на продължителна квалификация
КОНФЕРЕНЦИЯ на тема: ПЛЕВЕНСКИ ИМУНОЛОГИЧНИ ДНИ 2005Г ЗА СРОК от: 02-05.06.2005г С кредитна оценка 22 ТОЧКИ
12. Сертификат №5096 /05.06.2001г ВМА Учебно-научен отдел за владеене на 12 лечебно-диагностични методи използвани в имунологичната лаборатория.
13. 1995г Организира в БАН и председателства провеждането на първата у нас Научна конференция по екоимунология и екоимунопрофилактика по инициатива на едноименната здравна фондация ,чийто председател е .Сборник резюмета и доклади .
14. 2006г Организира и председателства провеждането на първата Научна конференция с международно участие у нас по имунология на туморите и клинична имунотерапия на рака /БАН/
15. 2011г Участие по персонална покана в 2-ра Международна конференция по имунотерапия на рака и мониторинг Будапеща,Унгария./02-06.05.2011г Сертификат.
16. 2011г Сертификат за участие с два доклада в 8-я Национален Конгрес по онкология с международно участие

Членство в професионални организации

Редовен член на Секция “Имунология” към СУБ и Европейката федерация по имунологичните дружества, Персонална покана за членство в Ню Йоркската Академия на науките.Редовен член на Българския лекарски съюз /БЛС/./Удостоверение № 299/27.01.2006г/ УИН 12300001943

Признати патенти в областта на имунологията на туморите общо 5 /пет /отзвук във в.Стандарт от 02.05.12г стр.7 „Българи с нова формула в бората с рака”
Признаха патент на наши учени в борбата с рака

02.5.2012, zdrave.net
На екип български учени под ръководството на доц. д-р Влади Манев, клиничен имунолог, е признат световен приоритет с патент за „Биологично активен комплекс” /БАК/ разработен нов принцип и комплексна формула. В света има регистрирани ваксини срещу рака, но те са с изключително ниска ефективност, което ги прави практически неизползваеми поради блокиране противотуморния имунитет в микрооколната среда около тумора, твърдят учените.В признатият патент за БАК е използван комплекс от няколко взаимно подпомагащи се механизми.
Патентът е резултат от обобщен дългогодишен няколко десетилетен труд в областта на имунологията на туморите. След преминаване задължителните етапи на предклинични и клинични проучвания съгласно закона за приложение на лекарствените средства се прави заявка за създадена ваксина от ново поколение срещу злокачествените тумори.

ПАТЕНТ ЗА БЪГАРСКИ УЧЕНИ В ОБЛАСТТА НА БИОЛОГИЧНАТА ТЕРАПИЯ /Отзвук във в.Стандарт , 24.09.2012г/
Патентът е за регистриран нов принцип за извършване на „Екстракорпорална плазмасорбция на карциноембрионалния антиген /СЕА/ ” под ръководството на доц. Д-р В.Манев – клиничен имунолог.
Доказано е, че молекулата на карциноембрионалния антиген /СЕА/се отделя от злокачествените тумори – карциноми, които съставляват най-големия процент от всички злокачествени тумори. Установено е от наши и чуждестранни автори, че молекулата на СЕА играе изключително важна роля в развитието на злокачествените тумори като участва в процесите свързани с прогресията на тумора, участва в блокиране противотуморния имунитет, улеснява далечното метастазиране на злокачествените клетки, усилва рисковете от развитието на тромбоемболична болест, която е причина за смъртността при значим процент от болните както и за развитието на т.н. паранеопластичеи синдром. Този синдром е свързан с умора, отпадналост и др. разнообразни клинични прояви, които утежняват протичането на болестта. По тези причини е от изключителна важност да се разполага с нов подход и техническо устройство за лесно приложение , съвместимо със съвременната медицинска апаратура.
Разработеният от авторския екип и патентован принип би позволил създаването на техническо устройство което се предвижда да е съвестимо с апаратите за хемодиализа.Ако се въведе тази процедура за отстраняване от кръвта на опасната молекула на СЕА.,така ще се подобри общия статус на болния, ще се намалят симптомите от т.н. паранеоластичен синдром, ще се намалят оплакванията, ще се подобри качеството на живот. С разработване на производствена технология и провеждането на клиничните проучвания се очаква прилагането на този нов подход да намали метастатичния капацитет на раковите клетки, да повиши ефективността на конвенционалата терапия и се удължи живота на болните.
Авторите на патента с настоящата публикация предлагат на държавата, на индустриалния капитал у нас, на потенциалните чуждестранни инвеститори дялово участие в патента срещу инвестиции за внедярване на патента и провеждане на клиничните проучвания.

Регистрирани заявления за издаване Диплом за открития в областта на имунологията на туморите и клиничната имунотерапия на рака.
ДВЕ РЕГИСТРИРАНИ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДИПЛОМ ЗА ОТРИТИЕ
Това регистрирано преди преди 30 години е подтвърдено наскоро от американкски и израелски учени на 2-та Международната конференция по имунотерапия на рака и мониторинг в Будапеща, Унгария 2011г.
Публикации над 100 статии в наши и чужди списания.

Списък на някои избрани публикации:
1. V.Manev ,D.S. Shishmanov , M H Karkamov et al. Inhibitoring effect of the carcinoembrional antigen /CEA/ in vitro on E-rosette formation in blastoma patients Coptesrendu de L’Academie bulgar des Sciences tom 39 , 1986
2. Manev V. and Shishmanov D. A method for establishment of a binding autologous thrombocytes on the lymphocytes of patients with neoplasiae. V–th symposium of Allergology and Clinical Immunology , Varna, 4-6 X. 1985
3. Manev V. Current Approaches and problem in the development of specific cancer immunotherapy. II National congress of immunology with international participation. Abstr. Book, Sofia, 2003, p.130
4. Manev V. Immunocytoadherent ability of the E-receptor on the T-lymphocytes in the presence of detergent: Difference between norm and pathology. Second Balkan Iimmunology Conference 1-4.October 1998, Varna
5. Manev V. and Shishmanov D. A method for establishment of a binding autologous thrombocytes on the lymphocytes of patients with neoplasiae. V–th symposium of Allergology and Clinical Immunology, Varna, 4-6 X. 1985
6. Manev V.А.Maneva L.Sirakov Effect of lactoferrin on fagocytic activity of polymorphonuclear cells isolsted from blood of patients with autoimmune diseases and Staphylococcus aureus allergy Adv. Exp. Med.Biol ., 1998 ,443,321-330 /.
7. В.Манев “Концепция за някои аспекти на екоимунопрофилактиката при рискови контингенти “. Пленарен доклад. Сборник доклади от ІV-та Национална научно-техническа конференция с международно участие по “Екология и здраве-2002г
9. В.Манев Актуални подходи и проблеми в създаването на специфична противотуморна терапия”ІІ-ри Национален конгрес по имунология с международно участие София-2003г Сборник доклади ІІ-6,9 с.66.
10. В.Манев необходимост от мониториране на имунния статус на военнослужащи за мироопазващи мисии в чужбина за изготвяне на годишна имунопрофилактична стратегия на войските и някои граждански контингенти в условията на повишен риск от биотероризъм.Доклад Национален научно-технически симпозиум “Теория на епидемиологията –основа за ефективна борба със заразните болести”
11. Манева А.Михайлова Д.Манев В.Коригиращ ефект на витамин Е –терапията върху някои серумни показатели на антиоксидантна и възпалителна активност при деца с ювенилен хроничен артрит .Сборник Доклади ІІ –ри Национален конгрес по имунология с международно участие София-2003г ІІ.6.10. с.66.
12. Maneva A.,D.Mihailova ,V.Manev,et al.Decreased CD 23 Serum conted by Vitamin E Therapi in Children with Juvenile Chronic Arthritis:Corelation with the Thiol Antioxidant Status “ Medical Science Monitor/USA/
13. Манев В. Впечатления от 2-рата Международна конференция по имунотерапи я на рака и мониторинг в Будапеща ,Унгария Сборник Резюмета 8-ми Национален |Конгрес по онкология с международно участие Резиденция Бояна ,мес.ноемвви 2011г
14. Манев В. Концепция за някои механизми в блокиране противотуморния имунитет Сборник Резюмета 8-ми Национален Конгрес по онкология с международно участие Сборник Резюмета 8-ми Национален |Конгрес по онкология с международно участие Резиденция Бояна ,мес.ноемвви 2011г
15. Манев В.За някои неизползвани възможноснти в имунобиологичната терапия на рака. Научна конференция с международно участие по имунобиологична терапия и имунопрофилактика на рака Пленарен Доклад.2006г БАН

ЦИТИРАНИЯ: Над 50 цитирания в авторитетни западни научни списания.

Публична и социална дейност, пресконференции, интервюта:

www.immuno-bg.org
1990г-1991г Публикува статии за нуждата от създаване на условия за динамична имунологична оценка и контрол за евентулани промени в клетъчния имунитет при клинично здрави хора и осъществяване възможна най-ранната профилактика на онкологични и други имуноасоциирани заболявания свързани с късните последици от аварията в Чернобил и други вредни фактори от околната среда – Пресконферензция / БТА и други медии /статии и интервюта
1990г. Уволнен от ВМА
1991г. Разработва първата у нас програма за профилактика и терапия на имунните дефекти при онкологични и други имуноасоциирани заболявания. Учредява и регистрира здравна фондация “Контрол на придобитите имунни дефицити свдързани с промени в околната среда www.immuno-bg.org
1993г. Реабилитиран.
2001г. Отново уволнен за отказ да подпише документ, че са проведени всички необходими имунологични изследвания във връзка с оценка влиянието на обеднения уран.
2002г. Реабилитиран.
В.Манев Имунологията ще направи борбата с рака многократно по-ефективна в.Лекар 05.05.2004г с.5.

Повече подробности за обществената и публицистична дейност в подкрепа необходимостта за имунопрофилактика и имунобиологична терапия на рака чрез разкриване на специализирана клинична структура в сайта на фондацията www.immuno-bg.org , линкове: Дейности , Инициативи , Новини , Галерия и др.

Приноси за първи път в света
І.В областта на имунологията на туморите
1. За първи път установихме инхибиращия ефект на карциноембрионалния антиген/СЕА/ върху /CD2/Е-рецептора на Т-лимфоцитите при карциномно болни. Регистриран е в Националното патентно ведомство с приоритет от 1983 г., авт.св.№ 41087/1983 г. През 1984 г. научният факт е потвърден по-късно от австралийски и италиански имунолози и други световноизвестни имена в имунологията на рака.
2. За първи път ние установихме и друг възможен механизъм за блокиране на противотуморния имунитет.Доказахме ,че е свързан отново с молекулата на карциноембрионалния антиген /СЕА/,.Същата се оказва,че е ключова молекула и в отключването на тумор-индуцираната имунопатогенетична каскада на хемокоагулация и има следователно отношение към развитието на тромбоемболизма при раково болните..Това е слабо или изобщо неконтролиран болестен процес, свързан с тромбоцитната агрегация.На този болестен процес е доказано, че се дължи значима част от смъртността при болните от рак.В тази връзка ние публикувахме 2006г на 2-та Конференция по имунотерапия на рака с международно участие /в БАН оригинална “Концепция за участие на клетъчни и плазмени фактори за блокиране на Т-клетъчния противотуморен имунитет”.
3. Третият установен за първи път от нас механизъм, който има претенции да блокира противотуморния имунитет, е регистриран в Националното патентно ведомство през 1983 г. –като заявление за издаване на Диплом за откритие „Явление на различна устойчивост на рецепторите на Т-лимфоцитите критерий за функцията на клетката в норма и патология” с рег. № 60990.
4. За първи път установихме при пациенти с злокачествени заболявания на тромбоцитно-левкоцитни агрегати, които основно се състоят от мононуклеарни клетки и имуноцитоадхерирани тромбоцити. Те условно бяха именуван „тромбоцитни таралежи”. Това явление установихме,че е статистически значимо при онкоболни с различна локализация на болестния процес. Описахме и пубикувахме през 1985г/1986г .феномена ,който би могъл да се използва за мониториране активността на болестнсия процес ,респ. ефективността на терапията и нейното индидидуализиране при онкологично болни пациенти и др.с имуноасоциирани заболявания.
Повече подробности за проведени от нас оригинални проучвания за първи път в света в областта на имунологията на туморите и получените резултати бяха изнесени наскоро на 8-я Конгрес по онкология с международно участие мес.ноември 2011г проведен в гр.София резиеденци Бояна. Отзвук от Конгреса по темите са публикувани в сайта на zdrave.net

Българско откритие в областта на имунологията на рака с шанс за признаване

Доцент Д-р Влади Манев CV

Comments are closed.