Българско откритие в областта на имунологията на рака с шанс за признаване

Отзвук от проведения 8-Конгрес по онкология с межународно участие в резиденция Бояна открит на 10.11.11 до 13.11.2011
14.11.2011, zdrave.net, доц. Влади Манев

На Осмия национален конгрес по онкология с межуднародно участие изнесох доклад на тема „Концепция за някои имунопатогенетични механизми в блокиране на противотуморния имунитет.” В доклада бяха представени на научната онкологична общност някои оригинални разработки, регистрирани за първи път в света. Ние доказахме,че един от механизмите за блокиране на противотуморния имунитет се осъществява чрез отделяната от самия злокачествен тумор молелекула на карциноембрионалния антиген /СЕА/:

1. Установихме инхибиращия ефект на карциноембрионалния антиген/СЕА/ върху /CD2/Е-рецептора на Т-лимфоцитите при карциномно болни. Регистриран е в Националното патентно ведомство с приоритет от 1983 г., авт.св.№ 41087/1983 г. През 1984 г. този научен факт е потвърден от австралийски имунолог и италиански учен, а вподследствие – и от други световноизвестни имена в имунологията на рака.

2. Установихме втори механизъм за блокиране на противотуморния имунитет. Доказахме ,че той е свързан отново с молекулата на карциноембрионалния антиген /СЕА/, която се оказва ключова молекула и в тумор-индуцираната имунопатогенетична каскада на хемокоагулация /кръвосъсирването/. Това е понякога незабелязано протичащ за клиницистите болестен процес, свързан с тромбоцитната агрегация.На този болестен процес е доказано, че се дължи значима част от от смъртността при болните от рак. Ние представихме нашата “Концепция за участие на клетъчни и плазмени фактори за блокиране на Т-клетъчния противотуморен имунитет”.

3. Третият докладван от нас механизъм, който блокира противотуморния имунитет, е регистриран в Националното патентно ведомство през 1983 г. – заявление за издаване на Диплом за откритие „Явление на различна устойчивост на рецепторите на Т-лимфоцитите критерий за функцията на клетката в норма и патология” с рег. № 60990. Тогава, още при първичната регистрация на откритието нашите претенции бяха именно върху установеното явление, покриващо претенции върху всички рецептори на Т-лимфоцитите. Същността на заявката ни за откритие на явлението е свързано с установената от нас зависимост на неустойчивост или повишена лабилност/отцепване / на СД2 /Е-рецептора при бластомно болни от активносттта на болестния процес .Това е възможен още един ключов механизъм в тумор-предизвиканото блокиране функцията на Т-лимфоцитите . Той би могъл да се използва за динамичен контрол и мониториране активността на болестния процес на молекулярно и клетъчно ниво.
Този аспект в съвременната онкология в края на ХХ век в началото на ХХ1 век вече е изключително актуален.Разработеният от нас метод използва доказанато и регистрираното от нас явление на различна устойчивост CD2/ Е-рецептора / на Т-лимфоцита под въздействие на някои ПАВ /повърхностно активни вещества/ и е регистриран като изобретение под наименованието „Метод за определяне степента на увреждане на имуноцитоадхерентната способност на тимусзависимите лимфоцити – авт.св. № 31596 /1980 г., признат за изобретение с приоритет от 1980 г. По независещи от нас причини, въпреки признатия ни световен приоритет, не бе проявен интерес, поради това не е внедрен в практика. Вероятно това е така, защото едва през последните години мониторирането на терапията при онкоболните е принципно нова стратегия, приета предимно в икономически развитите страни особено началото на ХХІ век. Продължават да се разработват и въвеждат нови молекулярни и клетъчни методи и средства за мониториране и индивидуализиране на терапията Публикациите, свързани с научни проучвания изнесени на Втората международна конференция по имунотерапия на рака и мониторинг в Будапеща (Унгария), през месец май т.г. доказват, че в целия свят се работи усилено, за да се създадат молекулярни и клетъчни методи за мониториране ефективността на провежданата терапия при туморно болните, за индивидуализирането й и оттук – за повишаване на ефективността й.
Изключителен интерес представляват в тази връзка две от публикуваните научни съобщения. Те бяха на учени имунолози и биолози от Израел, Германия и САЩ . Авторите установяват също промени в стойностите на една много важна молекулярна структура – т.н.„Дзета-верига .на TCR на Т-лимфоцитите при злокачествени тумори.Тези промени се състоят в това ,че количествено „Дзета веригата в TCR на Т-лимфоцита значимо намалява при болни с злокачествени тумори/. A Michal Baniyash, et al., Israel.,2011г/. Това е косвено доказателство за регистрираната от нас зависимост при CD2 рецептора на Т-лимфоцитите ,която също се понижава при активизиране на болестния процес. Авторите установяват също ,че понижените стойности на „Дзета верига на Т-клетъчния рецептор на Т-лимфоцитите при болни със злокачествени тумори могат да се възстановят, ако приемат Виагра
Винаги може да се удостовери ,че първичната заявка в Патентното ведомство за откритие е формулирана „за претенция върху всички рецептори на Т-лимфоцитите”. Проучванията в тази насока продължават.

Втората публикация е на Sevko1, еt al.1 German Cancer Research Center and University Hospital Mannheim, Heidelberg, Germany; 2University of Pittsburgh Medical Center, Pittsburgh, PA, USA./.Методът е част от разработване на една нова стратегия за мониториране активността на злокачествеиня процес на клетъчно и молекулярно ниво при болни със злокачествени тумори . Фазата на проучване за приложимостта на този научен факт е събитие изключително перспективно за използване в онкологичната практика за мониториране активността на злокачествения процес и индивидуализиране на терапията . Както цитирахме по-горе регистрирания от нас молекулярен метод доказва статистически значимо понижение на CD2 /E—рецептора на Т-лимфоцитите при пациенти с неоплазии и би могъл да се използва също за мониториране ефективността на терапията при онкоболни.То корелира с активността на процеса и се увеличава с понижеинето на CD2/Е-рецептора /на Т-лимфоцита.Това регистрирано от нас явление съвпада с посоката на резултатите от цитираните по-горе други автори ,които доказват, че се понижават стойностите на «дзета веригата на TCR на Т-лимфоцита при болни със злокачествени тумори.»
Цитираните научни факти са показателни, че изследваните феномени за Т-лимфоцита при болни с злокачествеин заболявания водят до пълно или частично блокиране на контролните им функции.Проявята е свързана с неспособността на Т-лимфоцита да изпълняват ефективно контролните си функции, до имуннен толеранс, ескейп|/изплъзване/ на злокачествената клетка от имунологичен контрол и клетъчна смърт на Т-лимфоцита. Установената от нас общност на научните факти и явления на понижение при CD2 рецептора,както и при «дзета веригата„ на TCR е потвърждение на същестуването и проявата на общобиологичния закон за връзка между структура и функция. Контролът на тези молекули при болни с злокачествени тумори ,чийто понижение достоверно корелира с активността на злокачествения процес би позволило в близко време тези подходи да се въвъдат в рутинната практика и използва за контрол активността на злокачествения процес.Така ще може да се индивидуализира и оптимализира ефекта на терапията при болните с злокачествени тумори.Този подход разработен от нас за определяне стабилността/устойчивостта/ ин витро на /CD2/-Е-рецептора при използване на определени концентрации специално подбран детергент е апробиран и потвърден в независима лаборатория по клинична имунология на проф. Михаил Огнянов, Катедра по гастроентерология на МА. За направеното проучване в независимата експертна лабораторя по клинична имунология беше издаден утвърдителен протокол подписан от провеждащия наблюдението проф.Михаил Огнянов.
Времето работи за откривателите. Съгласно международните правни норми, когато едно откритие е регистрирано с приоритет и когато явлението или зависимостта се докажат от друг учен в друга държава или дори в друг континент ,то откритието се признава на този,който има регистриран приоритет. Добре е да се знае ,че откритието на тази молекулярна и клетъчна зависимост в областта на имунологията на рака принадлежи на България и на българи. За това е напълно естествено България, респ.българската онкологична и имунологична наука да станат водещи в света за мониторирането и индивидуализирането терапията при онкоболните.

Comments are closed.