Дейност

ОСНОВНИ КОНТИНГЕНТИ ОНКОЛОГИЧНО БОЛНИ, КОИТО СЕ ОБСЛУЖВАТ ОТ ПРЕДМЕТА НА ДЕЙНОСТ НА МЕДИЦИНСКИЯ ЦЕНТЪР/ИНСТИТУТ ЗА ИМУНОЛОГИЧНО ЗДРАВЕ, ИМУНОПРОФИЛАКТИКА И ИМУНОТЕРАПИЯ НА ЗЛОКАЧЕСТВЕНИ И ДРУГИ ИМУНОАСОЦИИРАНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ “д-р Русчо Иконописов”

І ОСНОВНИ Групи онкоболни, подлежащи на профилактика и терапия на придобити имунни дефицити и на биологична терапия .

1.Първична и вторична профилактика на придобити имунни дефицити в предоперативния и следоперативен период за профилактика на метастазирането.Доказано е,че имунните дефицити стимулират процесите на метастазирането.Условия за такива възникват както във връзка с основното заболяване така и във връзка с оперативната интервенция.

2.Пациенти с онкологични заболявания ,които имат противопоказания за провеждане на химио и лъчетерапия.

3.Пациенти в І-ІV стадий, които са преминали курсовете на химио и/или лъчетерапия и са в сравнително задоволително общо състояние и са на възраст до 70г.както и по-възрастни ,но по индивидуална преценка

4.Същите както №3,но при възникнала вече резистентност или противопоказания за провеждане на химио или лъчетерапия.

5.Същите както №3 които провеждат в момента химио или лъчетерапия.

6.Биологичната терапия предполага приложение на разрешени у нас биологични препарати,методи и средства използвани в комплексната терапия,както и на основание на Наредба 2 за приложение на някои неразрешени още у нас медикаментозни средства при точно спазване на всички изисквания и процедури на закона.

ІІ .Категории клинично здрави хора нуждаещи се от първична профилактика на придобитите имунни дефицити.

1.Клинично здрави хора ангажирани във вредни производства и професии с повишен здравен риск.

2.Клинично здрави, страдащи по-често от инфекции на горните дихателни пътища, уроинфекции и др.или имат уголемени лимфни възли.

3.Контингени клинично здрави хора,при които има анамнестични данни за техни близки починали или боледуващи от злокачествеин заболявания.

Консултация с клиничен имунолог и извършването на комплексни мероприятия за първична и вторична профилактика на придобитите имунни дефекти , въвеждането на биологичната терапия на злокачествените новообразувания, произтича от следните доказани от медицинската наука и практика факти:

1.Няма друга по важност система в човешкия организъм отговорна за интегрирането му на клетъчно и молекулярно ниво освен имунната система. Доказано е, че имунната система има уникалното предназначение да осъществява контрол върху мутиралите клетки, да отстранява всички чужди на генетичния код клетки и молекули като за 1 денонощие може да унищожи 1-10 милиона злокачествено мутирали клетки, при условие че има запазена функция, респ. няма имунен дефицит.

2.При нормален екологичен и мутагенен фон в околната среда броя на мутиралите клетки е приблизително в тези граници колкото може да покрива и имунната система. Под въздействието на различни фактори от околната среда: тежки метали, радионуклеиди и други вредни и особено хронично действащи субтоксични нокси,както и други фактори като белтъчен недоимък,авитаминози, хроничен стрес и др.имунната система може да декомпенсира и не може да осъществява ефективен наздор върху мутиралите клетки.

3.По данни на Световната здравна оганизяция /СЗО/ 10-15% от клинично здравите хора, а в някои региони на планетата с екологични проблеми дори и в повече проценти от населението има придобити имунни дефицити. Тези контенгенти са в повишен здравен риск от развитието на т.н. имуноасоциирани заболявания преди всичко злокачествените алергични,автоимунни и други. Това предразположение е свързано с наличието на придобит имунен дефицит е може да се установи само с високоспециализирани имунологични изследвания на кръвта.

4.Доказано е от медицинската наука и практика,че в условия на имунен дефицит се покачва 1000 дори до 10 000 пъти риска от възникване на злокачествено заболяване, а при придобит имунният дефицит е доказано, че се ускоряват процесите на метастазиране. Този риск е многократно по-голям ако непосредствено предстои оперативна намеса без да се изследва предварително степента на имунен дефицит и без да е коригиран в пред или в постоперативния период.

От 2007г фондацията има :

1.Разработен идеен-проект за разкриване на Медицински Център /клиника, Институт /за имунологично здраве,терапия и профилактика на придобити имунни дефекти при онкологични и други имуноасоциирани заболявания с прогнозна стартова стойност 15000 000 евро.2.Регистрирани са в Националното патентно ведомство няколко изобретения на ниво патенти в областта на имунологията на туморите. В тази област интелектуалният фонд на участниците във фондацията за сега има 2 признати патента и още 2 регистрирани през 2007г Някои от регистрираните иновационни разработки се потвърдиха през последните няколко години и от други световно известни научни и клинични студия в най-развитите страни в света.

3.Ръководството на фондацията се ангажира,че с разкриване и реалното функциониране на здравния Център за биологична терапия на злокачествени новообразувания ще се могат да се постигнат следните основни задачи:

1.Трансфер на авангардни биотехнологии в онкологията от най-развитие страни .

2.Създаване на школа от висококалифицирани специалисти по осъществявнане на програмата за биологична терапия на рака

3.Повишаване ефективността на терапията в онкологичната практика

4.Практическо осъществяване на съвременна научно-практическа дейност в най-ефективните и перспективни насоки в биологичната терапия на рака:онкология с клинична имунотерапия /клетъчна имунотерапия/,генната ,мишенна и други съвременни направления в биологичната терапия на злокачествените тумори..

***

ДО ФИРМИ, БАНКИ, ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА И ЧАСТНИ ЛИЦА

ПИСМО-ЗАПИТВАНЕ

ЗА ДАРЕНИЯ

Имаме удоволствието да Ви представим с кратка информация мисията и дейността на здравна фондация „Контрол на придобитите имунни дефицити свързани с промени в околната среда „ Фондацията е учредена през 1991г . Мисията е да осъществява дейност насочена за ранна профилактика и терапия на придобитите имунни дефицити при рискови групи клинично здрави хора и при пациенти с онкологични заболявания .Доказано е ,че при наличие на имунен дефицит се повишава риска от следоперативни усложнения , увеличава се риска от рецидив на основното заболяване и усложнения след проведена химиотерапия или лъчетерапия.Биологичната терапия на рака не се противопоставя на използваните средства /химио и лъчетерапия / в рутинната онкологична практика , за сега ги допълва като подобрява ефективността им и намалява риска от страничните им ефекти. Най-близкото бъдеще принадлежи на биологичната терапия на рака.

Средство за осъществяване на мисията е чрез разкриване на Специализиран Център или Институт за имунопрофилактика и имунобиологична терапия на рака.

През 1995г фондацията организира и проведе първата у нас научна конференция по имунопрофилактика и имунобиологична терапия на рака с международно участие като акцента беше върху имунните дефицити при злокачествени тумори.Участниците в нея се обединиха за необходимостта от провеждане на имунопрофилактика на имунни дефицити в предоперативния и следоперативния период за намаляване риска от рецидиви и странични ефекти от рутинните подходи в терапията на туморите.

През 2006 г организирахме по наша инициатива втората за България конференция с международно участие по имунобиологична терапия на рака с акцент клетъчната имунотерапия на рака . Обединяващо стана убеждението на участниците в конференцията за необходимостта от разкриване на Център или Институт за биологична терапия на рака.Такъв все още няма у нас ,както и в Югоизточна Европа.Участниците в конференцията за първи път у нас учредихме Програмен консултативен съвет за имунопрофилактика и имунотерапия на рака.В него участват над 30 висококвалифицирани специалисти повечето от които хабиитирани/професоир и доценти /в около 9-10 медикобиологични области и медицински специалности. През 2008г осъществихме голяма пресконференция в БТА ,в която взеха участие представители от ръководството на програмния консултативен съвет по имунотерапия на рака , сформирания „Обществен съвет”,в който участват видни представители на културата,изкуството, образованието ,православната и римокатолическата църква ,представители на неправителствени граждански организации и сдружения . Снимков материали от конференцията с нейните участници е документиран и може да се види на сайта на фондацията :

През 2009г стартира Национална подписка за внасяне в Европарламента за разкриване на Институт /Център/ за имунобиологична терапия с Еврофинансиране.

www.immuo-bg.org

Фондацията осъществява своята дейност в полза на обществото чрез дарение направени по банков път.

От ръководството на фондацията .

ПОДПИСКА

18.04.2008– Пресконференция в прес клуб БТА