For Sponsors

OFFER

To the attention of: Investors and sponsors

Regarding: Three patents have been recognized to have a world priority in the field of cellular and molecular medicine for biotherapy of cancer patients after chemotherapy. We recently started a campaign for the establishment of the first in Europe ‘High technology clinic for post-chemotherapy recovery’.

Patents subject: The patents give another chance to the patients, whose chemotherapy has been canceled due to contraindications. Biotechnologies, based on molecular and cellular level assist to recover homeostasis during and after the chemotherapy. At the present stage of modern medicine, this is the weakest and practically missing element in medical oncology.

Goals: With the implementation of the patents we expect to achieve for the first time worldwide the following results:

  1. Decreasing the risks of contraindications, while if those emerge, there is a possibility to recover the homeostasis of the body and respectively the dynamic balance of the most important life processes controlled by the immune system. To apply in the clinical practice innovative mechanisms, … and methods for re-establishment and successful completion of the full therapeutic course of chemotherapy, when it is canceled due to contraindications.

  2. With the full therapeutic course of chemotherapy there is a possibility of hemostasis recovery and reducing the risk of recidives and metastasis after a couple of months or 2-3 years.

  3. Overcoming the main problem of biological therapy of cancer by de-blocking the T-cellular anti-tumor immunity.

  4. The implementation of the patents will enable for the first time to personalize the intensive impact of the main problems mentioned. It is expected to significantly improve the effectiveness of the traditional therapy and to reduce the side effects and counter-indications. Bulgaria could become a leading destination for medicinal and health tourism for rehabilitation of cancer patients after chemotherapy.

  5. The ‘investment risk’ could be defined as ‘low’ for two of the patents, which are based on specially selected compatible ingredients, with proven molecular and cellular mechanisms of action. They are published by national and foreign authors and cited in the bibliography, accompanying each of the patents. For one of the patents, based on specially selected means with proven clinical biological effects, the ‘investment risk’ is ‘minimal’ or ‘zero’. The use of modern medical equipment is further developed and improved to accomplish new therapeutic goals. The same equipment is used in most of the big and academic hospitals. This is why, even if theoretically a probability of unsuccessful implementation might exist, the investment for the equipment itself cannot be lost, but it stays for the needs of the hospital.

PS: The patent holder assoc. prof. Dr Vladi Manev was recently awarded ‘Innovator of 2016’ at the Bulgarian National Competition for invention, innovation, and transfer Expo-16”, organized by the Association of Innovators in Bulgaria. Following this prestigious award, a press conference of the Foundation ‘Control of the acquired immune deficits due to environmental change’ was organized on 15.12.2016. The Foundation announced the start of the National fund-raising campaign for establishing of a clinic for post-chemotherapy recovery.

For more information: www.immuno-bg.org v_manev@gbg.bg

ОФЕРТА

АНОНС ЗА ПРЕДПРИЕМАЧИ И СПОНСОРИ

Относно: Признат е световен приоритет с три патента в областта на клетъчната и молекулярна медицина за биологична терапия на онкоболни след химиотерапия. Наскоро e обявена кампания за разкриване за първи път в Европа на „Високотехнологична клиника за възстановяване след химиотерапия”

Предмет на патентите: Патентите създават възможност да се даде шанс за онкоболните, чийто химиотерапия е прекратена поради противопоказания. Чрез биотехнологии на молекулярно и клетъчно ниво да се подпомогне възстановяването на хомеостазата по време и след химиотерапия. На този етап на съвремената медицина това е най-слабото и практически липсващо звено в медицинската онкология.

Цели: При внедряване на патентите се очаква да първи път в света постигане на следните резултати:

  1. Намаляване рисковете от възникване на противопоказания, а при възникването на такива е възможност за възстановяване хомеостазата на организма респ. динамичното равновесие на жизнено важните процеси контролирани от имунната система. Да бъдат прилагани в клиничната практика иновативни механизми, средства и методи за възстановяване и успешно завършване пълния терапевтичен курс на химиотерапия когато е преустановена поради противопоказания.

  2. При успешно проведен пълен терапевтичен курс на химиотерапия се дава възможност за възстановяване на хомеостазата за намаляваене риска след няколко месеца или 2-3 години да настъпи взрив от рецидив и метастази.

  3. Преодоляване основния проблем в биологичната терапия на злокачествените тумори чрез деблокиране Т-клетъчния противотуморен имунитет. Експертизата на патентите е регистрирала световен приоритет считано от 2009г.

  4. Внедряването на патентите би дало възможност за първи път в света да се персонализира интензивното повлияване на изброените основни проблеми. При това се очаква да се повиши значимо ефективността на конвенционалната терапия, да се намалят страничните ефекти и противопоказания. За първи път в Европа където се внедрят патентите би дало възможност страната да стане водеща дестинация за медицински и здравен туризъм за възстановяване на онкоболни след химиотерапия.

  5. ”Инвестиционният риск” би могъл да се определи като:„Нисък” при два от патентите където са заложени специално подбрани съвместими инградиенти, с взаимнопотенциращи се биологични ефекти, с доказани молекулярни и клетъчни механизми на действие. Същите са публикувани от наши и чуждестранни автори и цитирани в библиографската справка придружаваща всеки от патентите. „Практически минимален” или ”Нулев„ инвестиционният риск може да се приеме за единия от патентите поради това, че се ползват специално подбрани средства с доказани клинично биологични ефекти. Доразвива се и надстроява приложението на съвременна медицинска апаратура за постигане на нови терапевтични цели. Същата се ползва в повечето големи и академични болници. Затова дори теоритично да се допусне някаква вероятност за недостатъчност за внедряване, то инвестицията за апаратурата не се губи, а остава за нуждите на болницата.

П.С.: Ръководителят на патентованите разработки доц. д-р Влади Манев наскоро бе отличен на „Национален конкурс за изобретения, иновации и трансфер Експо-16” организиран от „Съюза на изобретателите в България” с високото отличие, голямата награда и купата „Изобретател на 2016г” На 15.12.2016г .събитието бе отбелязано на пресконференция проведена по инициатива на здравна фондация „Контрол на придобитите имунни дефицити свъзани с промени в околната среда” в пресцентъра на БТА на 15.12.2016г. Бе обявен старта на „Национална дарителска кампания за разкриване клиника за възстановяване след химиотерапия”.

Повече подробности на сайта www.immuno-bg.org v_manev@gbg.bg

.

Мission

We are pleased to present briefly the mission and activities of the Health Foundation “Control of the Acquired Immunodeficiencies Associated with Changes in the Environment”.

The Foundation was established in 1991. Its mission is to conduct activities targeted for early prevention and treatment of acquired immunodeficiencies in risk groups of healthy people, and primarily in patients with cancer. It has been shown that the presence of immunodeficiency increases the risk of post-operational complications. There is an increased risk of relapse of the main disease and complications following chemotherapy or radiotherapy. Biotherapy of cancer is not opposed to the means (chemotherapy and radiotherapy) used in routine oncologic practice. Currently it only complements them by improving their efficiency and reducing the risk of their side effects. But the future belongs to the biotherapy of cancer.

The means for fulfilling the mission is through the creation of a specialized center or institute for immunoprevention and biotherapy of cancer.

In 1995 the Foundation organized and held the first in our country scientific conference in immunoprevention and biotherapy of cancer with international attendance, where the focus was on immunodeficiency in malignant tumors. The attendees agreed on the necessity to carry out immunoprevention of immunodeficiencies in the preoperative and post-operative period, and on reducing the risk of relapse and side effects associated with the routine means in tumor therapy.

In 2006 we organized by our initiative the second Bulgarian internationally attended conference in biotherapy of cancer. Conference attendees became convinced of the need to establish a center or institute for biotherapy of cancer. There is no such center in our country yet, nor in Southeastern Europe. Conference attendees founded for the first time in Bulgaria a Program Advisory Council for Immunoprevention and Immunotherapy of Cancer. It consists of over 30 highly qualified professionals, most of whom with academic ranks of professors and associate professors, in around 9-10 medico-biological fields and medical specialties.

In 2008 we held a major conference at BTA, which was attended by some of the leaders of the Program Advisory Council for Immunoprevention and Immunotherapy of Cancer, the formed Public Council involving prominent representatives of culture and the arts, education and the Orthodox and Roman Catholic Church, representatives of NGOs and associations. Footages from the conference with its participants are documented and can be seen on the website of the Foundation: www.immuno-bg.org

Chairman of the Program Advisory Council for Biotherapy of Cancer and Chairman of the Health Foundation
Associate Professor Dr. V. Manev