Доцент Д-р Влади Манев CV

Доцент Д-р ВЛАДИ ВАСИЛЕВ МАНЕВ

Председател на програмен консултативен съвет по имунобиологична терапия и имунопрофилактика на рака към здравна фондация „Контрол на придобитите имунен дефицити свързани с промени в околната среда”.
Доц. д-р Вл. Манев се е посветил повече от 35 години в областта на клиничната имунология и в частност имунология на туморите.Има признати 12 изобретения ,9 рационализации,”Златен медал” от Международно Изложение за интелектуална собственост.
E-mail: v_manev@gbg.bg
Web:   http://consult.clinical-immunology.com

Завършва висшето си образование по медицина във ВМИ-София през 1970 г. Още по време на следването си проявява интерес и работи в областта на имунологията на туморите. Оттогава датират и първите му публикации в тази област. Преценява, че страната ни ще закъснее с няколко десетилетия в признаване на специалността имунология. Приема го като предизвикателство по поетия път за да може да се посвети на работа в областта на имунологията на туморите и имунотерапията на рака. До 1973 г. е лекар в гр. Петрич . През 1974 г. е асистент в Клиника остри отравяния при НИСПМ „Пирогов”. От 1974-1977 г. осъществява първият индивидуален план за специализация по клинична имунология у нас. През 1986 г. на законово основание с преминал индивидуален план за специализация по клинична имунология получава разрешение да се яви на държавен изпит по имунология. С резолюция на молбата му и с Министерска заповед на М-ра на здравеопазването тогава Академик Радой Попиванов, придобива правото да се яви на държавен изпит по имунология и така придобива първата диплома по имунология у нас. През 1987 г. получава образователна и научна степен “Доктор”, 1997г. е избран за СТ.Н.С. ІІ ст по имунология. През 1999 г. е избран за „Доцент по имунология, имунопатология и алергология. През 2001 г. придобива Диплома „Здравен мениджмънт”. През 1979 г. създава първото отделение по клинична имунология във ВМА, което през 1981г. прераства в Лаборатория по клинична имунология от състава на Катедра по микробиология и вирусология в състава на Централната лаборатория по клинична лаборатория и биохимия при ВМА.

Роля в утвърждаването на клиничната имунология
В продължение на 10 години устоява правото на специалността клинична имунология да се развива като стратегическо направление в съвременната медицина и правото да се развива като самостоятелна клинична структура и медицинска специалност. Разработва, устоява и успешно прокарва разкриването на специализирана структурата на първия самостоятелен Център по клинична имунология във ВМА . През 2001 г. е Началник на същия. По време на целия си професионален път повече от 35 години не намира у нас подкрепа за създаване и развитие на специализирана клинична структура по имунология на туморите и имунобиологична терапия на рака. За това регистрира тази мисия на учредената от него здравна фондация /www.immuno-bg.org/. Редовен член е на Секция “Имунология” към СУБ и Европейката федерация по имунологичните дружества, има персонална покана за членство в Ню Йоркската Академия на науките. Редовен член на Българския лекарски съюз /БЛС/. /Удостоверение № 299/27.01.2006г/ УИН 2300001943.

Пет /5/ признати патента в областта на имунологията на туморите
През 2012 г., на ръководен от него екип от български учени, е признат световен приоритет с патент за „Биологично активен комплекс” /БАК/ разработен на нов принцип и комплексна формула. В признатият патент за БАК е използван комплекс от няколко взаимно подпомагащи се механизми. Единият от принципите се основава на установена кръстосана антигенност на някои микроорганизми с антигени от злокачествените тумори. Заложени са в патентованата формула и няколко други механизми за деблокиране на Т-клетъчния имунитет в микрооколната среда около тумора. Това е важно защото е доказано, че блокирането на Т-клетъчния имунитет в микрооколната среда се дължи ниската ефективност и неприложимост на регистрираните в света противотуморни ваксини. Патентът е резултат от обобщен дългогодишен труд в областта на имунологията на туморите. След преминаване задължителните етапи на предклинични и клинични проучвания съгласно закона за приложение на лекарствените средства е заявка за универсална ваксина от ново поколение срещу злокачествените тумори.
На Доц. Манев е признат патент за приоритет на нов принцип за извършване на „Екстракорпорална плазмасорбция на карциноембрионалния антиген /СЕА/. Разработеният от авторския екип и патентован принцип би позволил създаването на техническо устройство, което да е съвместимо с апаратите за хемодиализа и други за отстраняване от кръвта на опасната молекула на СЕА.

Приноси за първи път в света
Има следните приноси за първи път в света в областта на имунологията на туморите:
1. За първи път доказва един от механизмите за блокиране на противотуморния Т-клетъчен имунитет свързан с инхибиращия ефект на карциноембрионалния антиген /СЕА/ върху /CD2/Е-рецептора на Т-лимфоцитите при карциномно болни. Регистриран е приоритет в Националното патентно ведомство от 1983 г., авт.св.№ 41087/1983 г. През 1984 г. научният факт е потвърден по-късно от австралийски и италиански имунолози и други световноизвестни имена в имунологията на рака.
2. За първи път доказва друг възможен механизъм за блокиране на противотуморния имунитет. Доказва ,че молекулата на карциноембрионалния антиген /СЕА/ е ключова молекула в тумор-индуцираната имунопатогенетична каскада на хемокоагулация и има пряко или косвено отношение към развитието на тромбоемболизма при раково болните. През 2006 г. публикува на 2-та Конференция по имунотерапия на рака с международно участие /в БАН оригинална “Концепция за участие на клетъчни и плазмени фактори за блокиране на Т-клетъчния противотуморен имунитет”.
3. Установява за първи път явлението и един от механизмите на блокиране противотуморния имунитет. Регистрирано е в Националното патентно ведомство 1983 заявление за издаване на Диплом за откритие „Явление на различна устойчивост на рецепторите на Т-лимфоцитите критерий за функцията на клетката в норма и патология” с рег. №60990.
4. За първи път установява при пациенти с злокачествени заболявания явлението на моноцитно-тромбоцитни агрегати и връзката им с активността на болестния процес. Това явление установява, че е статистически значимо при онко болни с различна локализация на болестния процес. Описва и публикува този научен факт през 1985/1986 г.

Регистрирани заявления за диплом за откритие
Регистрира през 1983 заявление за издаване Диплом за откритие „Явление на различна устойчивост на рецепторите на Т-лимфоцитите, критерий за функцията на клетката в норма и патология” с рег. №60990. Установява, че има статистически значимо понижение на CD2 /E-рецептора на Т-лимфоцитите при пациенти с неоплазии под влияние на нейоногенно ПАВ и, че би могло това явление да се използва за мониториране активността на болестния процес, за индивидуализиране и контрол ефективността на терапията при онкоболните. Това явление съвпада с посоката на получените резултати от американски, израелски и германски имунолози публикувани на 2-та Международна конференция по имунотерапия на рака и мониторинг, Будапеща, Унгария 2011г. Те доказват, че се понижават значимо стойностите на «дзета веригата на TCR на Т-лимфоцита при болни със злокачествени тумори». Доказано е, че „дзета веригата” и СD2 са в структурна и функционална връзка. Намира общност на научните факти за понижение при CD2 рецептора и „дзета веригата” на TCR, което е потвърждение на съществуването и проявата на общо биологичния закон за връзка между структура и функция. Контролът на тези молекули при болни с злокачествени тумори, чийто понижение достоверно корелира с активността на злокачествения процес би позволило да се въведат в рутинната практика за индивидуализиране и оптимизира терапията при болните с злокачествени тумори. Този подход за определяне стабилността/устойчивостта/ ин витро на /CD2/-Е-рецептора е апробиран и потвърден в независима лаборатория по клинична имунология, Катедра по гастроентерология на МА. Издаден е утвърдителен официален протокол подписан от провеждащия наблюдението проф.Михаил Огнянов. По заявката за откритие има позитивни рецензии от средата на 80-те години на ХХ век от изтъкнати имунолози фундаменталисти като Проф. Веселин Денчев и проф. Асен Тошков. Времето работи за откривателите. Съгласно международните правни норми, когато едно откритие е регистрирано с приоритет и когато явлението или зависимостта се докажат от друг учен в друга държава или дори в друг континент, то откритието се признава на този, който има регистриран приоритет.

Повече подробности в сайта www.immuno-bg.org /Българско откритие в областта на имунологията на рака с шанс за признаване./ Има публикувани над 100 статии в наши и чужди списания и над 50 цитирания.

Подробен професионален път