Научна конференция с международно участие на тема: “Проблеми на имунологичното здраве в началото на ХХІ век”

Научна favecrafts.com
конференция с международно участие на тема: “Проблеми на имунологичното здраве в началото на ХХІ век”

Проф. д-р Ст. Златев, дмн

“За по-реален поглед върху предизвикателствата към имунологията в началото на ХХІ век”

Чл. immuno-bg.org.ebozavr.com кор. проф. д-р Богдан Петрунов, дмн

“Влияние на въздушното замърсяване върху имунната система и алергизацията на организма”

доц. д-р Влади Манев, дм

“За някои имунологични механизми и плазмени фактори в общ имунопатогенетичен механизъм на блокиране на клетъчния имунитет при феномена на изплъзване на злокачествената клетка от имунологичен надзор. Критичен анализ и концепция за имунопатогенетична терапия”

проф. д-р Фани Мартинова, дмн

“Тежък вторичен имунодефицит при болни с обширни изгаряния”

доц. д-р Д Попова, дм

“Т– лимфоцити и субпопулациите им в контролна група от здрави български лица”

доц. д-р Ю Саева, дм

“Влияние на хероина върху имунната реактивност”

Доц. А. Манева, nearest western union
д.б.н.

“Механизми на противотуморната активност на лактоферина”

проф. д-р Чавдар Василев, дмн

“Незначителни промени в околната среда и имунитет”

проф. д-р Шимон Славин

разгледа в своята лекция вече утвърдените в световната практика рутинни методи за клетъчна имунотерапия при злокачествените заболявания ,както и набеляза основните насоки на изследователска работа в специализираните центрове по клинична имунология и биологична терапия

Изнесеното на Конференцията предизвика оживена дискусия във връзка с предлаганите принципи за единна имунопатогенетична доктрина в терапията на солидните злокачествени тумори.

Comments are closed.